Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky ( ďalej už len „VOP“)  platia výhradne pre nákup v internetovom obchode (ďalej už len „e-shop“) prevádzkovateľa, ktorého je stránka www.divastore.sk , ktoré upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom, ktorej je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke www.divastore.sk , ktorú prevádzkuje prevádzkovateľ.   

     

1.1  Prevádzkovateľ a zákazník

PREVÁDZKOVATEĽ:

Názov spoločnosti: CityStyle s.r.o

IČO: 46574972

DPH: 2023456600

NIE SME platcami DPH


Sídlo: Kováčska 36, Košice

Zápis v OR: Okresný súd Košice

Oddiel Sro, vložka číslo: 29416/V

Štát: Slovensko

Bankové spojenie: SK52 1100 0000 0029 4108 0793

Kontaktné údaje: 

E-shop: www.divastore.sk

Tel.: +421 948 685 202
email: divastore.sk@gmail.com

 

ZÁKAZNÍK:

Je fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej už len „kupujúci“), ktorá uzatvorila s predávajúcim kúpnu zmluvu prostredníctvom elektronického obchodu, e-mailom alebo telefonický a nakupuje tovar pre osobnú potrebu t.z. pri uzatvorení kúpnej zmluvy kupujúci nejedná v rámci svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

1.2   Kúpna zmluva

Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je vymedzený príslušnými právnymi predpismi t.j. povinnosť predávajúceho tovar kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú sumu.

 

1.3   Elektronická objednávka

Elektronická objednávka je elektronický formulár, ktorý je odoslaný kupujúcemu na e-mail. Obsahuje fakturačné údaje e shopu, informácie o kupujúcom, objednaný tovar, kúpnu cenu, náklady na dopravu tovaru, spôsob doručenia, poštovné a iné náklady a poplatky, ktorá je spracovaná systémom e shopu ( ďalej už len „objednávka“).

Cena

 1. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

 

1.4   Tovar

Tovarom sú produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho, ktoré slúžia výlučne pre nákup kupujúcim.  

Za prevzatý tovar sa považuje okamih, kedy kupujúci alebo ním zverená tretia osoba okrem doručovateľa prevezme tovar a potvrdí to svojim podpisom.

 

To najdôležitejšie z VOP:

 • Spodné prádlo a plavky bohužiaľ nie je možné vrátiť z hygienických dôvodov.
 • Peniaze vám prídu na účet do 14 dní od vrátenia tovaru.
 • Doba doručenia v košíku je orientačná, smerodajné sú informácie v e-maili a SMS.
 • Reklamácie a tovar, ktorý nieje skladom, vybavujeme do 30 dní.
 • Keď svoju objednávku nevyzdvihnete, nabudúce vás poprosíme o platbu vopred.


2. OBJEDNÁVKA, UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY, STORNO OBJEDNÁVKY

 

2.1          

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy ( „zmluva uzatvorená na diaľku“ podľa zákona č. 108/2000 z.z. ods. 3, § 9,) a samotná kúpna zmluva, ktorá  je uzatvorená záväzným súhlasom kupujúceho i záväzným potvrdením predávajúceho na základe zásielkového predaja.  Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

 

2.2         

Podmienkou platnej objednávky sú pravdivé a úplne údaje vyplnené pri registrácii. Postupnosť objednávok predávajúci vybavuje podľa poradia prijatia. Objednávky podané prostredníctvom e shopu sa považujú za záväzne. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom, a týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. S týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom sa kupujúci dostatočným spôsobom pri samotnom uskutočnení objednávky upozorní a má možnosť sa s nimi oboznámiť. Predávajúci kúpnu zmluvu vystavuje výhradne v slovenskom jazyku.

 

2.3         

Kúpna zmluva je uzavretá akceptovaním návrhu kúpnej zmluvy pre kupujúceho. Každá objednávka je potvrdená predávajúcim e-mailovou formou, ktorá je zaslaná na uvedený e-mail kupujúcim.

 

2.4         

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho po jeho prevzatí a úplnom zaplatení. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.

 

2.5         

Ak je kupujúci spotrebiteľ, platí, že pokiaľ predávajúci nesplní kúpnu zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne spotrebiteľa informovať a do 30 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.

 

2.6        

Predávajúci má právo odoprieť odoslanie objednávky, ak kupujúci predávajúcemu včas neuhradí kúpnu cenu, poštovné, náklady spojené s objednávkou. Taktiež má právo predávajúci odoprieť, neprijať objednávku, ak kupujúci už v minulosti objednal tovar a neprevzal ho ( v tomto prípade len ak sa nedohodnú na platbu vopred).

 

2.7  STORNO OBJEDNÁVKY

Stornovanie objednávky zo strany kupujúceho:

Kupujúci má právo zrušiť objednávku do 24 hodín a pokiaľ zásielka nebola expedovaná. V prípade stornovania vyexpedovanej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním (cenu dopravy/poštovného v plnej výške). O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom na ktorý neodpovedajte, je vygenerovaný automaticky automatom. Pri každom produkte je predpokladaná dodacia lehota tovaru.


Stornovanie objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, z dôvodu vypredania zásob tovaru, nedostupnosti tovaru, z dôvodu, že nie je schopný dodať tovar kupujúcemu. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude telefonicky,alebo emailom kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Ak kupujúci zaplatil zálohu alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu do 14 pracovných dní, ak sa nedohodnú inak.


3. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY


Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 zákona, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.


Odstúpenie od zmluvy môže byť uskutočnené elektronickou formou komunikácie.


Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia reklamačného formulára vrátiť spotrebiteľovi sumu za vrátený tovar. Vrátená suma nezahŕňa náklady na dopravu a poštovné.


Ak nastane odstúpenie od zmluvy kupujúci je povinný:


 • vrátiť tovar v nepoškodenom a pôvodnom obale;
 • nepoužitý, nepoškodený a s visačkami;
 • súčasťou vráteného tovaru musí byť kópia faktúry;
 • priložený reklamačný formulár
 • tovar je potrebné posielať doporučené, je dobré ho aj poistiť, pretože za prípadnú stratu počas doručovania k nám neručíme za vašu zásielku;

Do Českej republiky vraciame peniaze za tovar iba bankovým prevodom.

Neposielať na DOBIERKU!!!

Zásielky poslané na DOBIERKU neprevezmeme! Tým sa Vám zásielka vráti späť a Vám vzniknú ďalšie náklady.

Pri splnení vyššie uvedených podmienok pre odstúpenie od kúpnej zmluvy Vám vrátenú sumu zašleme na uvedený účet alebo poštovou poukážkou iba v rámci Slovenskej republiky na adresu.

V prípade, že vyššie uvedené podmienky Vami neboli splnené, nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

Tovar, prefotenú faktúru, reklamačný formulár o odstúpení od kúpnej zmluvy je potrebné zaslať na adresu:


Martina Pšenová

Kováčska 36

04011 Košice

 


3.1  VÝMENA TOVARU


Pri výmene tovaru postupujte následovne: dole v eshope je REKLAMAČNÝ FORMULÁR, ktorý vypíšte, vytlačte, priložte prefotenú faktúru a odošlite to s tovarom doporučene Slovenskou poštou-najlacnejšia varianta je poslať to ako doporučený list na adresu:


Martina Pšenová

Kováčska 36

04011 Košice


Výmenu tovaru je možne uskutočniť do 14 dní od prevzatia. Pri výmene je potrebné tovar poslať v pôvodnom obale, nepoškodený, s visačkami a dobre zabalený, aby nedošlo k poškodeniu. Posielajte tovar v poistenej obálke alebo aspoň doporučene. V prípade straty počas cesty k nám neručíme.


Doba spracovania výmeny je do 14 pracovných dní od prevzatia Vašej zásielky. Výmena bude zaslaná dobierkou na Vašu adresu. Náklady na poštovné a prepravu hradí kupujúci.  


 4. DODACIE PODMIENKY  


 • Tovar bude kupujúcemu dodaný prostredníctvom spoločnosti SLOVENSKÁ POŠTA, ktorú si kupujúci zvolí v rámci svojej objednávky.
 • Dodanie tovaru:
 • Vzhľadom na široké spektrum veľkostí, rôznorodnosti tovaru a jeho cenám je dodacia doba maximálne do 20 pracovných dní.
 • Ak je tovar skladom je expedovaný v čo najkratšom čase.
 • Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok. Prevádzkovateľ dodá kupujúcemu spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe dokumentáciu tovaru, faktúru. Náklady na dopravu znáša kupujúci.
 • Poštovné je účtované vo výške :
 • 5,00€ - Slovenská republika

 • POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.5 PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 DOBIERKA 

Objednaný tovar zaplatíte na pošte v hotovosti pri doručení tovaru na Vašu dodaciu adresu až pri prevzatí balíka. Pozor ak OBJEDNÁM tak aj PREVEZMEM. Na dobierku posielame len v rámci Slovenskej a Českej republiky.

 

V prípade, že si zákazník tovar objedná formou dobierky a tovar si neprevezme, pri ďalšej objednávke mu tovar bude zaslaný až po úhrade danej sumy prevodom na účet.

Pri neprevzatí dobierky si predávajúci vyhradzuje právo vymáhať od kupujúceho vzniknuté náklady poštovného a dopravy na jeho objednávku.

 

5.2 Úhrada tovaru prevodom

Rýchla a bezpečná úhrada tovaru prevodom na účet. Objednávka pri prevode, sa uhradí po dokončení transakcie a my po pripísaní platby, Vám odošleme vašu objednávku. Budete informovaní emailom o jej odoslaní.

Bankové spojenie: SK52 1100 0000 0029 4108 0793

 

6. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

 

6.1 PREDÁVAJÚCI

zodpovedá za vady pri prevzatí kupujúcim. Pri tovare, ktorý je so zníženou cenou alebo je urobená dohoda medzi predávajúcim a kupujúcim, predávajúci nezodpovedá za vadu;

 

6.2 ZÁRUČNÁ DOBA

na tovar v našom eshope je poskytovaná na 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Každý tovar je pred odoslaním kontrolovaný.

Záruka sa nevzťahuje na:

a) vady zapríčinené nešetrným používaním,

b) nesprávnym použitím výrobku,

c) prirodzeným opotrebením,

d) nesprávnym ošetrovaním.

 

6.3 AK IDE O VADU, KTORÚ NEMOŽNO ODSTRÁNIŤ

 a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať;

 

6.4 PRÁVA ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY

 sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bol tovar kúpený; pokiaľ sa nejedná o mechanické poškodenie

 

6.5 PREKROČENIE ZÁRUČNEJ DOBY

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Práva zo zodpovednosti za vady sa môže kupujúci domáhať na súde, len ak vady vytkol najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia veci.


7. REKLAMÁCIA, REKLAMAČNÝ PORIADOK


7.1 UPLATNENIE REKLAMÁCIE

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu poštou. Pri reklamácií je kupujúci povinný vyplniť reklamačný formulár, priložiť prefotenú faktúru, pričom je povinný dodať tovar so všetkým príslušenstvom zabalený v obale.

Reklamácie neposielať na dobierku, pretože ich neprevezmeme a zbytočne Vám vzniknú ďalšie náklady.

Najjednoduchší spôsob uplatnenia reklamácie je postupovať podľa našich pokynov.

Hneď ako zistíte chybu na tovare, tovar s vypísaným reklamačným formulárom a prefotenou faktúrou odošlite na adresu:

Martina Pšenová

Kováčska 36

040 11 Košice

- K reklamácii je treba predkladať len tovar vyčistený a zbavený všetkých nečistôt;

- Priložte kópiu dokladu o kúpe (faktúra);

- Ďalej priložte presnú definíciu vady, poškodenia a miesto ak sa dá označte;

- V prípade, že reklamáciu uznáme, uveďte aj vaše číslo účtu, kde peniaze vrátime, prípadne nás upozornite, že máte záujem o ten istý tovar /v prípade, že bude ešte dostupný/; 

- Poprosíme udávať aj vaše číslo telefónu, email, aby sme mohli reklamáciu expresne vybaviť a podať vám o nej informácie;

- Zákazník je vždy informovaný max. do 30 pracovných dní , od dodania reklamácie / emailom, telefonicky/

Reklamovať je možne iba tovar zakúpený v našom e shope s doloženou faktúrou. Bez faktúry nie je možne uskutočniť reklamáciu.

Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná, pri neoprávnenej reklamácii si vyhradzujem právo žiadať uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, ak k chybe došlo mechanickým poškodením tovaru, v dôsledku bežného opotrebenia veci, využívaním tovaru v nevhodných podmienkach.

 

7.2 REKLAMÁCIA SA NEVZŤAHUJE AK:

a) vady zapríčinené nešetrným používaním,

b) nesprávnym použitím výrobku,

c) prirodzeným opotrebením,

d) nesprávnym ošetrovaním.

 

7.3 PREDLŽENIE DOBY REKLAMÁCIE

Predávajúci si vyhradzuje právo predlžiť dobu na vybavenie reklamácie vzhľadom k pôvodu reklamácie. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na vadu, kvôli ktorej bola dojednaná nižšia cena.

Ak pri reklamácii dôjde k výmene tovaru, záručná doba začína plynúť znova od prevzatia novej veci. To isté platí.

Ak ide o vady, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu do 6 mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia určenej záručnej doby.

 

8. NEPREVZATIE ZÁSIELKY

V prípade, že si kupujúci objedná tovar z nášho e shopu a zásielku si neprevezme, zásielka sa vráti prevádzkovateľovi internetového obchodu z dôvodu, že kupujúci odmietne prevziať tovar, alebo zásielka nebude doručená z dôvodu uvedenia nesprávnej adresy, zákazníkovi - kupujúcemu vzniká povinnosť uhradiť expedičné náklady vo výške 7,40 EUR, t.j. poštovné a balné náklady a taktiež poštovné náklady, ktoré vznikajú pri vrátení zásielky na adresu predávajúceho. Pri vrátení zásielky je predávajúci povinný uhradiť náklady vrátenej neprevzatej dobierky. Predávajúci osloví kupujúceho prostredníctvom emailu alebo telefonicky. Stornovanie objednávky musí zákazník realizovať pred odoslaním zásielky a to emailom, alebo telefonicky do 24 hodín od objednania.

 

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravuje príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z .z. v znení neskorších predpisov.

Odoslaním objednávky kupujúceho predávajúcemu nadobúdajú tieto VOP účinnosť voči kupujúcemu.